Career

Techsol – Where you can build your career

Trong mục tiêu phát triển bền vững, Techsol luôn chào đón những ứng viên có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và thái độ tích cực bổ sung cho các vị trí Techsol đang tìm kiếm

In the sustainable development goals, Techsol always welcome qualified candidates, moral qualities and positive attitude implement for Techsol team

Vacancies

Chúng tôi đang cần ứng viên cho các vị trí sau:

01. Giám sát ME

02. Nhân viên kỹ thuật

03. Nhân viên mua hàng